Invisibly:Visible
Daeki Shim × Lara Kamhi
Daeki Shim: DAEKI & JUN Studio
Lara Kamhi: Artist
KOR & TUR
www.daekiandjun.com
www.larakamhi.com
@dae.shim
@larakami