Lion and Me
Ruohan Wang
Studio Ruohan Wang
Peter Behrens School of Art
Illustrator
DEU
www.ruohanwang.com
@ruo_han_wang