The Wave
Tomasz Kipka
The University of Silesia
POL
tecken.pl
@tomasz.kipka